143835
Book
In basket
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 526)
Bibliografia na stronach 263-278.
CHAPTER 1. Methods of analyzing residual phase and stress states of steel solids 1.1.Problem status 1.1.1.Mathematical models and methods for definition residual stresses 1.1.2.Quantitative description of residual phase and stress states 1.2.Specific volumes of phase components 1.3.The subject of research. Stages of simulation 1.4.Conclusions to the chapter CHAPTER 2. Mathematical model and initial relations 2.1.Stages of simulation 2.2.Temperaturę field 2.3.Phase composition 2.3.1.Initial prerequisites 2.3.2.Algorithm of calculation 2.4.Mechanical properties 2.5.Residual stresses 2.6.Structural deformation 2.7.Conclusions to the chapter CHAPTER 3. Solution techniąue 3.1.Computational aspects of the techniąue 3.2.Methods of numerical solution of heat continuity problems 3.3.Numerical definition of phase composition 3.4.Calculation of parameters characterizing the mechanical properties 3.5.Calculation of residual structural st 3.6.Conclusions to the chapter CHAPTER 4. Definition and optimization of the residual phase and stress states of the plates 4.1.Initial prereąuisites 4.2.Optimization tasks 4.2.1.Solution building techniąue 4.2.2.Optimization algorithm 4.3.Residual phase and stress state of the plate when heated by mobile sources of heat 4.3.1.One heat source 4.3.2.Two heat sources 4.3.3.Three sources of heat 4.4.Conclusions to the chapter CHAPTER 5. The influence of selected additional thermal and technological factors 5.1.Modeling. Calculation scheme for definition and optimization 5.2.Preheating 5.3.Concomitant heating 5.4.The influence of the value of the scattering parameter in the source 5.5.The influence of local insulation
ROZDZIAŁ 1. Metody badania szczątkowego fazowego i sprężonego stanu stalowych ciał 1.1.Stan problemu 1.1.1.Matematyczne modele I metody wyznaczania naprężeń szczątkowych 1.1.2.Opis ilościowy szczątkowego fazowego i sprężonego stanu 1.2.Objętości właściwe fazowych składowych 1.3.Przedmiot badań. Etapy modelowania ROZDZIAŁ 2. Model matematyczny i zależności wyjściowe 2.1.Etapy modelowania 2.2.Pole temperatur 2.3.Skład fazowy 2.3.1.Założenia wyjściowe 2.3.2.Algorytm obliczania 2.4.Właściwości mechaniczne 2.5.Naprężenia szczątkowe 2.6.Deformacja strukturalna ROZDZIAŁ 3. Metoda rozwiązywania 3.1.Numeryczne aspekty metody 3.2.Metoda liczbowego rozwiązania zagadnień przewodzenia ciepła 3.3.Liczbowe wyznaczanie stanu fazowego 3.4.Znajdowanie parametrów opisujących właściwości mechaniczne 3.5.Określenie strukturalnych naprężeń szczątkowych ROZDZIAŁ 4. Wyznaczanie i optymalizacja stanu fazowego tarczy 4.1.Założenia wyjściowe 4.2.Zagadnienia optymalizacji 4.2.1.Metoda rozbudowy rozwiązania 4.2.2.Algorytm optymalizacji 4.3.Szczątkowy fazowy i sprężysty stan tarczy przy nagrzewaniu przez ruchome źródła ciepła 4.3.1.Jedno źródło ciepła 4.3.2.Dwa źródło ciepła 4.3.3.Trzy źródło ciepła ROZDZIAŁ 5. Wpływ wybranych dodatkowychtermicznych i technologicznych czynników 5.1.Modelowanie. Schemat obliczeniowy wyznaczania i optymalizacji 5.2.Podgrzewanie poprzednie 5.3.Podgrzewanie towarzyszące 5.4.Wpływ wartości parametru rozproszenia w źródle 5.5.Wpływ lokalnej izolacji cieplnej
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 151884, 148968, 148967, 148966 (4 egz.)
Przeprowadzka księgozbioru. Książka niedostępna do odwołania.
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 263-278.
Language note
Streszczenia w języku angielskim, polskim i ukraińskim. Wstęp także w języku angielskim, polskim i ukraińskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności