144368
No cover
Book
In basket
("Przetargi Publiczne" Biblioteka)
Bibliografia, netografia na stronach 873-875, wykaz aktów prawnych na stronach 877-883, orzecznictwo na stronach 885-886.
Dla pracowników działów zamówień, inwestorów, projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru.
Zasady stosowania ustawy. Ogólny przebieg procedury udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji 1.1. Ogólny schemat postępowania zamawiającego przy udzielaniu zamówienia publicznego 1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania pzp, czyli kto musi stosować pzp i na jakie produkty? 1.2.1. Zakres podmiotowy 1.2.2. Zakres przedmiotowy 1.2.3. Progi finansowe i ich znaczenie 1.2.3.1. Pierwszy próg finansowy, czyli próg, do którego nie stosuje się pzp 1.2.3.2. Tzw. procedura krajowa 1.2.3.3. Tzw. procedura unijna 1.2.3.4. Podstawowe różnice pomiędzy procedurami unijnymi a krajowymi 1.3. Ogólny przebieg procedury udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji uregulowany pzp 1.3.1. Plan postępowań o udzielenie zamówień 1.3.2. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego – obowiązek zamawiających publicznych w postępowaniach unijnych (art. 83 pzp) 1.3.3. Wstępne konsultacje rynkowe 1.3.4. Komisja przetargowa (art. 53 pzp) 1.3.5. Tryby udzielania zamówień publicznych 1.3.5.2. W jakim trybie udzielić zamówienia na dokumentację projektową lub PFU? Rozdział 2. Definicja roboty budowlanej oraz obiektu budowlanego w przepisach pzp, pr. bud. i kc, czyli jakie przedmioty zamówień należy traktować jako roboty budowlane? 2.1. Definicja roboty budowlanej 2.2. Wpływ definicji roboty budowlanej i obiektu budowlanego na szacowanie robót budowlanych 2.3. Skrót rozdziału 2 Rozdział 3. Zasady zlecania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 3.1. Wymagania wynikające z pr. bud. dotyczące dokumentów opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane 3.1.1. Wymagania wynikające z pr. bud. dotyczące opisywania wszystkich robót budowlanych 3.1.2. Wymagania wynikające z pr. bud. dotyczące opisywania robót budowlanych, na które wymagane jest opracowanie projektu budowlanego 3.1.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli kto odpowiada za powstanie katastrofy budowlanej? 3.2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i usługi z nimi związane określone w ustawie pzp 3.2.1. Zasady ogólne dotyczące opisywania wszystkich rodzajów zamówień, a w szczególności robót budowlanych 3.2.1.1. Wspólny Słownik Zamówień 3.2.1.2. Opis potrzeb i wymagań 3.2.2. Opis przedmiotu zamówienia, którym są roboty budowlane 3.2.2.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do robót budowlanych polegających na ich wykonaniu 3.2.2.2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu 3.2.3. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej, której wartość szacunkowa jest niższa niż próg, od którego zamawiający musi stosować pzp 3.2.4. Podział zamówienia, tj. roboty budowlanej, na części w celu bezpośredniego dostępu MŚP do zamówień publicznych – art. 91 pzp 3.2.5. Przeniesienie praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji 3.2.6. Zlecanie nadzoru autorskiego 3.2.7. Ustalenie wartości zamówienia na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną Rozdział 4. Wybór wariantu zrealizowania przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną Rozdział 5. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) Rozdział 6. Przykład SWZ na dokumentację projektową przygotowaną zgodnie z pzp z 2019 r. w procedurze krajowej Rozdział 7. Przykład SWZ na dokumentację projektową o wartości do 130 000 zł netto Rozdział 8. Szacowanie wartości zamówień publicznych 8.1. Przepisy ogólne 8.2. Zamówienia uzupełniające 8.3. Zamówienia udzielane w częściach lub oferty częściowe 8.4. Wartość zamówienia na roboty budowlane 8.4.1. Rozporządzenie o kosztorysie inwestorskim 8.4.2. Kosztorysowanie robót budowlanych 8.4.3. Zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się ciągłe lub podlegające wznowieniu 8.4.4. Terminy ustalenia wartości zamówienia Rozdział 9. Rodzaje wad dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej i etapy sprawdzania jej jakości 9.1. Rodzaje wad dokumentacji projektowej 9.1.1. Niezgodność z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym terenu budowy 9.1.2. „Wady” wynikające z chęci polepszenia zastosowanych rozwiązań 9.2. Etapy wykrywania wad dokumentacji projektowej Rozdział 10. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną Rozdział 11. Rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane 11.1. Wynagrodzenie ryczałtowe 11.1.1. Rozmiar prac 11.1.2. Koszty prac 11.2. Wynagrodzenie kosztorysowe 11.2.1. Warianty wynagrodzenia kosztorysowego 11.2.2. Konieczne prace dodatkowe 11.2.3. Zgoda zamawiającego na podwyższenie wynagrodzenia, czyli protokół konieczności 11.2.4. Znaczne podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego 11.2.5. Podsumowanie wynagrodzenia kosztorysowego 11.3. Wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia 11.4. Który ze sposobów obliczania ceny oferty jest najkorzystniejszy? 11.5. Rola kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym 11.5.1. Wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys ofertowy 11.5.2. Wynagrodzenie kosztorysowe a kosztorys ofertowy 11.5.3. Metoda sporządzenia kosztorysu ofertowego a treść oferty 11.5.4. Wady i zalety żądania kosztorysu ofertowego w ofercie 11.5.5. Kosztorys ofertowy podstawą do rozliczania zamówienia podstawowego, ustalania warunków cenowych, na jakich zostanie udzielone i rozliczone zamówienie uzupełniające, oraz rozszerzenia przedmiotu umowy na podstawie aneksów do umowy podstawowej 11.6. Podsumowanie tematyki wynagrodzeń Rozdział 12. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia Rozdział 13. Dodatkowe roboty budowlane nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym (dawne zamówienia dodatkowe) oraz zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (dawne zamówienia uzupełniające) 13.1. Dodatkowe roboty budowlane nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym 13.2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych 13.3. Różnice pomiędzy zamówieniem uzupełniającym (art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp) a dodatkowymi robotami budowlanymi nieuwzględnionymi w zamówieniu podstawowym (art. 455 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pzp) 13.4. Wnioski Rozdział 14. Konieczne prace dodatkowe, roboty zamienne, roboty zaniechane 14.1. Konieczne prace dodatkowe 14.2. Roboty zamienne 14.3. Roboty zaniechane 14.4. Art. 649 kc – wyjaśnienie pojęć 14.5. Aneks czy nowa umowa? 14.6. Protokół konieczności 14.7. Różnice pomiędzy „dodatkowymi robotami budowlanymi nieuwzględnionymi w zamówieniu podstawowym” zlecanymi na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 pzp lub na podstawie art. 455 ust. 2 pzp a „koniecznymi pracami dodatkowymi” – przykład praktyczny Rozdział 15. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych Rozdział 16. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – zmiany wprowadzone pzp z 11 września 2019 r. Rozdział 17. Prawo opcji Rozdział 18. Wybrane elementy specyfikacji warunków zamówienia 18.1. Wykluczenia wykonawców z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu 18.2. Warunki udziału w postępowaniu 18.2.1. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja – art. 117 pzp 18.3. Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie 18.4. Umowy o pracę Rozdział 19. Kryteria oceny ofert 19.1. Kryterium ceny 19.2. Kryterium kosztu 19.3. Kryteria pozacenowe 19.3.1. Termin realizacji 19.3.2. Koszty eksploatacji 19.3.3. Parametry techniczne 19.3.4. Gwarancja lub rękojmia 19.3.5. Doświadczenie wykonawcy 19.3.6. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 19.3.7. Tzw. kryteria społeczne 19.4.Przykładowe kryteria oceny ofert w postępowaniach na opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania architektoniczne 19.5. Zamówienia na inspektorów nadzoru, inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu), czyli umowy typu zlecenia związane z obsługą robót budowlanych 19.6. Najkorzystniejsza oferta a zasada efektywności w robotach budowlanych Rozdział 20. Przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia 20.1. Przykład nr 1 SWZ na wykonanie roboty budowlanej – robota budowlana z wynagrodzeniem ryczałtowym. Procedura krajowa. Termin wykonania przedmiotu umowy nie przekracza 12 miesięcy 20.2. Przykład nr 2 SWZ na wykonanie roboty budowlanej – wynagrodzenie kosztorysowe, gdzie cena oferty odpowiada zakresowi robót ujętemu w projektach budowlanych i wykonawczych. Procedura krajowa. Termin wykonania przedmiotu umowy przekracza 12 miesięcy 20.3. Przykład nr 3 siwz na wykonanie roboty budowlanej – wynagrodzenie kosztorysowe, w którym cena oferty odpowiada zakresowi robót ujętemu w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SWZ Rozdział 21. Przykład SWZ na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej Rozdział 22. Inwestor zastępczy (inżynier kontraktu) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego w zamówieniach na roboty budowlane 22.1. Przykład specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) na pełnienie funkcji inwestora zastępczego
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 151145 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na stronach 873-875, wykaz aktów prawnych na stronach 877-883, orzecznictwo na stronach 885-886.
Target audience note
Dla pracowników działów zamówień, inwestorów, projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności